Skip to content

Toepassingsgebied

Deze website wordt beheerd door Jarviss en Brandon & Branda. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan JARVISS de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

naam, aanspreking, adres;
contactgegevens (e-mail, telefoon);
bedrijf;
functietitel
U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gps-signalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);

informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina’s van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen;
gegevens die we krijgen van andere websites, bijv. wanneer u ons vraagt om verbinding te maken met uw Facebook-account;
telefoongesprekken, die kunnen worden opgenomen met het oog op kwaliteitsborging en voor trainingsdoeleinden;
JARVISS kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

Waarom wordt die informatie verzameld?

JARVISS verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
om de door u bestelde producten en diensten te leveren;
om onze producten en diensten te verbeteren;
om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;
om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
om nu en dan contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of telefoon;
om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaalde formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail;

Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

JARVISS kan uw persoonsgegevens delen met:

bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen; of
met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media als u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account; of
Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van JARVISS worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

JARVISS geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

[cookie-table]

Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om commerciële e-mails & newsletters van JARVISS te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op Jarviss, Antwerpse steenweg 19, 9080 Lochristi of via info@jarviss.be.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming).

Veiligheid

JARVISS spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. JARVISS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wijzigingen aan deze policy

JARVISS kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.